ทฤษฎีกำไร

Apr 13

ทฤษฎีกำไร

การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน(1/3) ทฤษฎีกำไร.

วิดีโอ ทฤษฎีกำไรภาพแบบจำลองพฤตกรรมผู้บริโภคตาม S-R theory

Обращаясь к другим, คุณ кхун - безопасный, уважительный эквивалент «Дама/господин». К знакомым можно обращаться พี่ пии (если они старше) или น้อง нонг (если они младше). Эти обращения используются с именами, так что ваш бизнес-партнер Супачай Сакулваттана заслуживает обращения «кхун Супачай», а ваша секретарша Нирапорн Кхамполсири - «нонг Нипапорн». У всех тайцев есть никнеймы, но используются они лишь в неформальн�

 ยกตัวอย่างเช่น   I eat breakfast.  (ฉันทานอาหารเช้า)อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ทฤษฎีกำไร

พฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภค หมายถึง พฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภคขึ้นสุดท้ายที่ซื้อสินค้าและบริการไปเพื่อกินเองใช้เอง หรือเพื่อกินหรือใช้ภายในครัวเรือน ผู้บริโภคทุกคนที่ซื้อสินค้าและบริการไปเพื่อวัตถุประสงค์เช่นว่านี้รวมกันเรียกว่าตลาดผู้บริโภค ผู้บริโภคทั่วโลกนั้น มีความแตกต่างกันในลักษณะประชากรอยู่หลายประเด็น เช่น ในเรื่องของอายุ รายได้ ระดับการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี ค่านิยม และรสนิยม เป็นต้น ทำให้พฤติกรรมการกินการใช้ การซื้อ และความรู้สึกนึกคิดของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์แตกต่างกันออกไป ทำให้มีการซื้อการบริโภคสินค้าและบริการหลาย ๆ ชนิดที่แตกต่างกันออกไป นอกจากลักษณะประชากรดังกล่าวแล้ว ยังมีปัจจัยอื่น ๆ อีกที่ทำให้มีการบริโภคแตกต่างกัน

แบบจำลองพฤติกรรมของผู้บริโภค (model of consumer behavior)

ตามทฤษฎีสิ่งเร้า (stimuli) และการตอบสนอง (response) หรือที่เรียกสั้น ๆ ว่า S-R theory ทฤษฎีที่ว่านี้ได้มาจากผลของการสังเกตและทดลองของนักจิตวิทยาหลายท่าน เช่น Pavlov, John Watson, Clark Hull และ Edward Tolmen เป็นต้น

ภาพแบบจำลองพฤตกรรมผู้บริโภคตาม S-R theory

Source: http://elearning.bu.ac.th/mua/course/mk212/ch4.htm


ทฤษฎีกำไร